کلاس های آنلاین و حضوری

دوره مکالمه 10ماهه دولت
دوره ترمیک خردسالان 6-4 سال
دوره ترمیک کودکان

دوره ترمیک خردسالان 6-4 سال | Super Safari

 Safari 2A حضوری | 

کددوره Safari 2-A1 | اساتید منتخب/ 3روز در هفته بابرنامه ریزی شخصی |نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

382,000تومان

 Safari 2A حضوری | 

کددوره Safari 2-A2 | اساتید منتخب/ 3روز در هفته بابرنامه ریزی شخصی |نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

382,000تومان

 Safari 2B حضوری | 

کددوره Safari 2-B2 | اساتید منتخب/ 3روز در هفته بابرنامه ریزی شخصی |نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

382,000تومان

 Safari 2C حضوری | 

کددوره Safari 2C | اساتید منتخب/ 3روز در هفته بابرنامه ریزی شخصی |نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

382,000تومان

 Phonics1-A حضوری | 

کددوره Phonics1-A | اساتید منتخب/ 3روز زوج بابرنامه ریزی شخصی |نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

382,000تومان

Phonics1-B حضوری | 

کددوره Phonics1-B | اساتید منتخب/ 3روز فرد بابرنامه ریزی شخصی |نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

382,000تومان

J-Phonics5 حضوری | 

کددوره Phonics5 | اساتید منتخب/ 3روز فرد بابرنامه ریزی شخصی |نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

382,000تومان

دوره ترمیک نوجوانان

 Teen1-A حضوری-آنلاین | 

کددوره I-Teen117A1 | اساتید منتخب/ 3روز فرد | نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

475,000تومان

 Teen2-A حضوری-آنلاین | 

کددوره I-Teen118A2 | اساتید منتخب/ 3روز فرد | نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

494,000تومان

 Teen2-C حضوری-آنلاین | 

کددوره I-Teen119C2 | اساتید منتخب/ 3روز فرد | نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

494,000تومان

 Teen3-B حضوری-آنلاین | 

کددوره I-Teen120B3 | اساتید منتخب/ 3روز فرد | نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

507,000تومان

دوره ترمیک بزرگسالان

 AmericanSTC حضوری-آنلاین | 

کددوره I-AEFStc121 | اساتید منتخب/ 3روز  | نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه

0
باقی مانده

490,000تومان

 American 1-A حضوری-آنلاین | 

کددوره I-AEF122A1 | اساتید منتخب/ 3روز  | نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

522,000تومان

 American 1-E حضوری-آنلاین | 

کددوره I-AEF123E1 | اساتید منتخب/ 3روز  | نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

522,000تومان

 American 2-B حضوری-آنلاین | 

کددوره I-AEF124B2 | اساتید منتخب/ 3روز  | نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

552,000تومان

 American 2-C حضوری-آنلاین | 

کددوره I-AEF125C2 | اساتید منتخب/ 3روز  | نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

553,000تومان

 American 2-E حضوری-آنلاین | 

کددوره I-AEF126E2 | اساتید منتخب/ 3روز  | نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

553,000تومان

 American 3-A حضوری-آنلاین | 

کددوره I-AEF127A2 | اساتید منتخب/ 3روز  | نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

585,000تومان

 American 3-G حضوری-آنلاین | 

کددوره I-AEF128G3 | اساتید منتخب/ 3روز  | نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

585,000تومان

Object C1 حضوری-آنلاین | 

کددوره I-C1-129C1-5 | اساتید منتخب/ 3روز  | نیاز به تعیین سطح دارد | 12جلسه 

0
باقی مانده

663,000تومان